Adatvédelmi nyilatkozat

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

 1. 09. 30. napjától hatályos

 

 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A jelen szabályzat az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezésein alapul.

A jelen szabályzat a természetes személyeknek személyes adatainak kezelése tekintetében történő védelmére és a személyes adatok szabad áramlására vonatkozó szabályokat állapítja meg. A szabályzatban foglaltakat kell alkalmazni a konkrét adatkezelési tevékenységek során, valamint az adatkezelést szabályozó utasítások és tájékoztatások kiadásakor.

 

Adatvédelmi tisztviselő alkalmazási kötelezettség kiterjed minden közhatalmi szervre vagy egyéb, közfeladatot ellátó szervre (függetlenül attól, hogy milyen adatokat dolgoz fel), valamint egyéb olyan szervezetekre, amelyek fő tevékenysége az egyének szisztematikus, nagymértékű megfigyelése, vagy amelyek a személyes adatok különleges kategóriáit nagy számban kezelik, ennek megfelelően az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőt nem alkalmaz.

 

A jelen szabályzat visszavonásig érvényes, hatálya kiterjed a Charles Music Közhasznú Nonprofit Kft. vezető tisztségviselőire, alkalmazottaira, alvállalkozóira.

 

A jelen szabályzatban foglalt adatkezelés célja, hogy a Charles Music Közhasznú Nonprofit Kft. a tevékenységi köreire (előadóművészet) irányadó jogszabályok által előírt nyilvántartást vezessen, illetve a vállalt szolgáltatásait teljesítse, továbbá, hogy a https://www.charlesmusic.hu/ weboldalt működtesse.

 

 

 1. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
 • a GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete (Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet)
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 • címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 • harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
 • nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
 • profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
 • adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

 • ADATKEZELŐ ADATAI:

Név: Charles Music Művészeti Produkciós Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2040 Budaörs, Erdélyi u. 13/B.

Képviseli: Nyári Károly ügyvezető

Cégjegyzékszám: 13 09 114160

Adószám: 14005149-2-13

E-mail: iroda@charlesmusic.hu

 

A TÁRHELYET BIZTOSÍTÓ SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

Név: Dobai Ferenc János E.V. (Joy Design Studio)

Székhely: 1141 Budapest, Szugló utca 82.

Adószám: 67637553-1-42

Telefon: 06-70-777-3062

E-mail cím: info@joy-design.hu

 

 1. AZ ADATKEZELÉS IRÁNYELVEI

Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság: A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

Célhoz kötöttség: A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.

Adattakarékosság: A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns kell, hogy legyen, és csak a szükséges mértékre korlátozott.

Pontosság: A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell, vagy helyesbíteni, ennek érdekében minden ésszerű intézkedést meg kell tenni.

Korlátozott tárolhatóság: A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.

Integritás és bizalmas jelleg: A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Elszámoltathatóság: A Charles Music Közhasznú Nonprofit Kft. adatkezelést végző alkalmazottja fegyelmi, kártérítési, szabálysértési és büntetőjogi felelősséggel tartozik a személyes adatok jogszerű kezeléséért. Amennyiben az alkalmazott tudomást szerez arról, hogy az általa kezelt személyes adat hibás, hiányos, vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni, vagy helyesbítését az adat rögzítéséért felelős munkatársnál kezdeményezni.

Az adatvédelem fenti elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

 

 1. AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGE (GDPR 6. § (1) bekezdés alapján)

A személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 1. a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
 2. b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
 3. c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
 4. d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
 5. e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 6. f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé.

A fentiek értelmében az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha arra valamely szerződés vagy szerződéskötési szándék keretében van szükség.

A személyes adatoknak a gyűjtésük eredeti céljától eltérő egyéb célból történő kezelése csak akkor megengedett, ha az adatkezelés összeegyeztethető az adatkezelés eredeti céljaival, amelyekre a személyes adatokat eredetileg gyűjtötték. Ebben az esetben nincs szükség attól a jogalaptól eltérő, külön jogalapra, mint amely lehetővé tette a személyes adatok gyűjtését.

 1. AZ ÉRINTETT SZEMÉLY HOZZÁJÁRULÁSA, FELTÉTELEK

Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az adatkezelő szükség esetén igazolni képes, hogy az érintett személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult azáltal, hogy a hozzájáruló nyilatkozatot megőrzi.

A Charles Music Közhasznú Nonprofit Kft. adatkezelése döntően az érintett hozzájárulásán alapul, valamint olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél.

Az adatokat a Charles Music Közhasznú Nonprofit Kft. szolgáltatásait igénybevevő érintettek önkéntesen adják meg. A szerződéses kötelezettségen alapuló adatkezelés esetén a személyes adatok szolgáltatása a szerződés megkötésének előfeltétele, enélkül a szerződés nem köthető meg.

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.

 • SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, KEZELÉSE

A kezelt személyes adatok körét, azok kezelésének célját és jogalapját, az adattovábbítással kapcsolatos információkat, valamint az adatkezelés időtartamát részletesen az 1. sz. melléklet tartalmazza.

 • AZ ADATOK FELVÉTELE

Az adatok felvétele elsősorban az érintettől történik az adatkezeléshez való hozzájárulásról szóló nyilatkozatnak az adatkezelő weboldalának használata során, vagy esetlegesen sms, telefon, e-mail, személyes kapcsolatfelvétel útján történő elfogadás mellett. Az érintettnek nyilatkoznia kell arról, hogy adatai kezeléséhez hozzájárul. Az érintett az előadásokon, koncerteken történő részvétellel járul hozzá ahhoz, hogy a személyes adatait az adatkezelő megismerje, és kezelje. 

A Charles Music Közhasznú Nonprofit Kft. adatokat más forrásból kizárólag akkor vesz át, ha erre törvény felhatalmazást ad.

 1. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Az érintett tájékoztatása és a hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk):

Az érintett jogosult arra, hogy az személyes adataihoz, és a következő információkhoz hozzáférést kapjon. Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintett tájékoztatása a jelen nyilvános adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzattal, és egyéb eseti tájékoztatással valósul meg, továbbá az érintett a jelen szabályzatban megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet arról, hogy a Charles Music Közhasznú Nonprofit Kft. milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. A kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, a megadott elérhetőségre tájékoztatást nyújt az adatkezelő.

Az adatkezelő köteles az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátani. Amennyiben további másolatokat kér, úgy az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

A helyesbítéshez való jog /GDPR 16. cikk/

Bármely érintett a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti bármely helytelen adatának módosítását. Erről kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedni kell és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

 

A törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”) /GDPR 17. cikk/

Bármely érintett a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti adatának törlését. Kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül meg kell tenni és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni, amennyiben:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés esetén tiltakozik az adatkezelés ellen;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat a Charles Music Közhasznú Nonprofit Kft.-re alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

 

A korlátozáshoz való jog /GDPR 18. cikk/

Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti az adatkezelés korlátozását. A zárolás addig tart, amíg a megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. A kérelemre ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül meg kell tenni és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni. A Charles Music Közhasznú Nonprofit Kft. korlátozza az adatkezelést, amennyiben:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Charles Music Közhasznú Nonprofit Kft. ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • a Charles Music Közhasznú Nonprofit Kft.-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Charles Music Közhasznú Nonprofit Kft. jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek szerinti korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az
EU, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A Charles Music Közhasznú Nonprofit Kft. azt az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja a megadott elérhetőségén.

 

 

Adathordozhatósághoz való jog /GDPR 20. cikk/

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Charles Music Közhasznú Nonprofit Kft. rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Charles Music Közhasznú Nonprofit Kft., ha:

 • az adatkezelés hozzájáruláson, vagy olyan szerződésen alapul, amelyben az egyik fél az érintett és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog a fentiek szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható –, kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait.

 

A tiltakozáshoz való jog /GDPR 21. cikk/

Bármely érintett a megadott elérhetőségeken keresztül a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ideértve a profilalkotást is. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül meg kell vizsgálni, annak megalapozottsága kérdésében döntést kell hozni és a döntésről a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni. A fenti esetben a Charles Music Közhasznú Nonprofit Kft. a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

 • Panasztételi jog /GDPR 77. cikk/

Az érintett jogosult panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál, amennyiben megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a GDPR rendelkezéseit. A panasz megtétele az alábbi elérhetőségeken tehető:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon: +36 (30) 683-5969

Honlap: http://www.naih.hu

A felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, ad tájékoztatást a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a 78. cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

 

 • Bírósághoz fordulás joga /GDPR 79. cikk/

Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

Minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

 

Kártérítés és sérelemdíj /GDPR 82. cikk/

Minden olyan személy, aki a GDPR rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult.

Az adatkezelésben érintett valamennyi adatkezelő felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amelyet GDPR-t sértő adatkezelés okozott. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be az e rendeletben meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

 1. AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Az adatkezelő által az adatbiztonság érdekében megtett intézkedések a következők.

A https://www.charlesmusic.hu/ weboldal által kezelt adatok az adatkezelő és az adatfeldolgozó székhelyén/telephelyén kerülnek megőrzésre.

Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket mindenkor úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az biztosítsa az érintett magánszférájának védelmét.

Az adatkezelő minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza, hogy az általa kezelt adatokhoz jogosulatlanul hozzáférjenek, megváltoztassák azt, továbbítsák azt, azt nyilvánosságra hozzák, töröljék vagy megsemmisítsék, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással az adatkezelő biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt jogszabály lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja

 1. a) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
 2. b) az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
 3. c) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
 4. d) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
 5. e) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
 6. f) azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek.

Mind az adatkezelő, mind az adatfeldolgozó az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

 

 1. ADATVÉDELMI INCIDENS

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 72 órán belül be kell jelenteni az illetékes felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az elszámoltathatóság elvével összhangban bizonyítani lehet, hogy az adatvédelmi incidens valószínűleg nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

Adatvédelmi incidensről a Charles Music Közhasznú Nonprofit Kft. nyilvántartást vezet az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából, amely tartalmazza: az incidens időpontját, az incidenssel érintettek körét és számát, az érintett személyes adatok körét, az incidens körülményeit és annak hatásait, az elhárításra tett intézkedések leírását és indokát, mit javít ki az intézkedés, az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. A nyilvántartás papír alapon, és elektronikus úton is vezethető, amit 5 évig meg kell őrizni.

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről, kivéve, ha:

 1. a) az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, így az adatok az ahhoz jogosulatlanul hozzáférő személyek számára értelmezhetetlenek;
 2. b) az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, hogy a magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 3. c) a közvetlen tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

 

XII. AZ ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet);

 1. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 2. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 3. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
 4. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 5. évi CL tv. az adózás rendjéről,
 6. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 7. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
 8. évi CLIX. törvény – a postai szolgáltatásokról (Postatv.).

 

1 sz. Melléklet

A CHARLES MUSIC KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. ÁLTAL KEZELT

SZEMÉLYES ADATOK KÖRE


 


Az
adatkezelési műveletek leírása, jogalapja, és azok célja


A
Charles Music Közhasznú Nonprofit Kft. szerepe


A
kezelt adatok felsorolása


Az
adatok továbbítása, a jogalanyok szerepe


Személyes
adatok EGT-n kívülre, vagy nemzetközi szervezet részére továbbítása


Adatkezelés
időtartama


1.


Előadásokon,
koncerteken előadóként történő részvétel esetén az érintettek adatainak
kezelése az önkéntes hozzájárulásán, továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a),
b) és c) pontjai (ld. jelen szabályzat V. fejezet), a Számv. tv. 169. § (2)
bekezdése alapján az adatkezelői feladatkörbe tartozó szolgáltatás nyújtása,
honlap működtetése, ügyfél adatbázisban megőrzése, és a könyvviteli
elszámolás érdekében


Adatkezelő


név,
lakcím, tartózkodási hely, lakcímigazolvány száma, születési hely, idő, anyja
neve, adóazonosító jele, személyi igazolvány száma, személyi azonosító szám, útelvél
szám, bankszámla száma, hang,- és képmása, telefonszáma, e-mail cím


Adattovábbítás
címzettje: könyvelő, és tárhely szolgáltató.


Adattovábbítás
célja: könyvelés, és honlap működtetése.


A
címzett szerepe: adatkezelő.


Adattovábbításra
az EGT-n kívülre is sor kerülhet.


Szerződés
teljesítésétől - az ide vonatkozó adatok vonatkozásában - 5 év (elévülési idő
vége). Számvitelhez szükséges adatokat 8 évig kezel a cég.


Adózáshoz
kapcsolódó kapcsolatos adatok adójogi elévülési idejéig.


2.


Előadásokon,
koncerteken nézőként történő részvétel esetén az érintettek adatainak
kezelése az önkéntes hozzájárulásán, továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a),
b) pontjai (ld. jelen szabályzat V. fejezet) alapján az adatkezelői
feladatkörbe tartozó szolgáltatás nyújtása, honlap működtetése érdekében


Adatkezelő


képmás


Adattovábbítás
címzettje: tárhely szolgáltató.


Adattovábbítás
célja: honlap működtetése.


A
címzett szerepe: adatkezelő.


Adattovábbításra
az EGT-n kívülre is sor kerülhet.


Szerződés
teljesítésétől - az ide vonatkozó adatok vonatkozásában - 5 év (elévülési idő
vége).


3.


Hírlevél
küldéséhez kapcsolódó adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a), b) és c)
pontjai (ld. jelen szabályzat V. fejezet) alapján az aktualitások, hírek megküldése
érdekében


Adatkezelő


név,
telefonszáma, e-mail cím


Adattovábbítás
címzettje: tárhely szolgáltató.


Adattovábbítás
célja: hírlevél megfelelő kiküldése.


A
címzett szerepe: adatkezelő.


Adattovábbításra
az EGT-n kívülre is sor kerülhet.


Szerződés
teljesítésétől - az ide vonatkozó adatok vonatkozásában - 5 év (elévülési idő
vége), továbbá a hírlevélről való leiratkozásig.


4.


Bíróság,
hatóság, jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén az adatkezelés
a GDPR 6. cikk (1) bek. c) és e) pontok alapján
ld. jelen
szabályzat V. fejezet), történik olyan mértékben, amely a megkeresés céljának
megvalósításához elengedhetetlenül szükséges


Adatkezelő


 


 


név,
születési hely, idő, lakcím, egyéb hatóság által kért adat


Adattovábbítás
címzettje: a megkereső bíróság, hatóság.


Adattovábbítás
célja: közérdekű megkeresés teljesítése.


A
címzett szerepe: adatkezelő.


 


Adattovábbításra
az EGT-n kívülre is sor kerülhet.


A
megkeresés teljesítése érdekében szükséges ideig, valamint az adott adat
kezelésére vonatkozó speciális határidőig.


joydesignAdatvédelmi nyilatkozat